Koolitustega taotletavad õpipädevused

Osalejad peavad koolituse käigus saama sissejuhatava ülevaate

  • põhiterminitest (soolisus, bioloogiline ja sotsiaalne sugu, sooline ebavõrdsus, sooline kihistumine, soorollid);
  • kuidas sooline ebavõrdsus on ajaloolis-kultuurilliselt välja kujunenud ning kuidas seda on käsitletud;
  • kuidas arvamused, hoiakud, normid, väärtused, müüdid sugudevahelisi suhteid kujundavad;
  • kuidas soolist ebavõrdsust/ võrdsust mõõta;
  • miks sooline võrdõiguslikkus on üldine hüve;
  • milleks kohustab haridusasutusi soolise võrdõiguslikkuse seadus.