Täiendkoolituse eesmärgid

Täiendkoolituse peamine eesmärk:

aidata pedagoogidel ja haridusasutuste töötajatel vabaneda nn. näilisest sooneutraalsusest, õppida nägema ühiskonnas levinud hoiakuid, eelarvamusi, soorolle ja stereotüüpe,mis mõjutavad laste arengut ja eluteed,

  1. teadvustada õpetajatele, et
  • eri soost õpilaste/inimeste kohtlemine lasteaias, koolis, ühiskonnas on erinev ning see toimub alateadlikult,
  • lasteaias ja koolis tuleb osata pöörata tähelepanu sooliste stereotüüpide kriitilisele hindamisele ja nende vältimisele kõigis tegevustes;
  • lasteaias ja koolis kujunevad välja õpilaste arusaamad iseendast ja oma võimetest , samuti soorollidest, mis võivad piirata isiklikke valikuvabadusi.

 Õpiväljund: õpetajad on omandanud esmased teadmised sooaspekti märkamiseks ja arvestamiseks koolitegelikkuses.

Koolitustega taotletavad pädevused on välja töötatud ja kindlaks määratud  „Metoodilises juhendmaterjalis õpetajate täiendkoolituste läbiviimiseks soolise võrdõiguslikkuse alaste alusteadmiste omandamiseks.“ :

Osalejad omandavad  koolituse käigus

  • ülevaate põhiterminitest (soolisus, bioloogiline ja sotsiaalne sugu, sooline ebavõrdsus, sooline kihistumine, soorollid, soolised stereotüübid);
  • arusaama sellest, kuidas sotsialiseerimise käigus vahendatakse soorolle ja hoiakud, normid, väärtused, müüdid sugudevahelisi suhteid kujundavad;
  • teadmise, milleks kohustab haridusasutusi soolise võrdõiguslikkuse seadus,
  • kuidas muudes riikides alushariduses soolise võrdõiguslikkuse eesmörke silmas peetakse.