Ülesanded õpilastele

  1. Tutvuda Euroopa Komisjoni Õiguse direktoraadi koduleheküljel toodud soolise võrdõiguslikkuse poliitikate alateemadega.
  1. Tutvuda Euroopa agentuuri – Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi tegevusvaldkondadega.
  1. Leida Eurobaromeetri arvamusküsitlused, kus võrreldakse Eesti elanikkonna seisukohti teiste EL riikidega soolise võrdõiguslikkuse küsimustes.
Sooline ebavõrdsus Euroopa Liidus

Eurooplastele esitatud küsimustes keskenduti palgalõhele, kuid käsitleti ka muid teemasid nagu lapsehooldus ja sooline võrdõiguslikkus kutsealadel.
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2012_1
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/et/00191b53ff/Eurobarometer.html?tab=2011_5

Jagada ülesanded  õpilaste gruppide vahel: üks grupp tutvustab uuringus esitatud küsimusi, teine toob paari-kolme väärtushoiakuid puudutava küsimuse puhul välja võrdlusi EL keskmise ja Eesti vahel, kolmas grupp võrdlusi Eesti ja mõne teise EL liikmesriigi näitajate vahel.

Arutleda võib selle üle, miks näiteks Eesti elanikud arvavad vähem kui eurooplased keskmiselt, et sooline ebavõrdsus ei ole kuigi suur probleem?