III kooliaste

Pädevused

Soolise võrdõiguslikkusega seotud pädevused nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajal on põhimõtteliselt sarnased:

  1. teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid soolisus, sooline kihistumine, sooline ebavõrdsus, sooline võrdõiguslikkus, sooline identiteet, soostereotüüp
  2. märkab erinevusi sotsiaalsete soorühmade staatuse – ressursside ja võimusuhete vahel ja mõistab nende põhjusi
  3. väärtustab sotsiaalset õiglust ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtet
  4. mõistab erinevates ühiskondades kehtivaid soonorme ning kultuurilisi erinevusi, mis aitab suhtlemisel teiste kultuuride esindajatega.