Kutsenõustamise põhimõtted

Nüüdisaegses ühiskonnas on tööturul toimuvad muutused, eriti töö sisus niivõrd kiired, et neid on keeruline  seostada mingite soo alusel omistatavate isiksuseomadustega. Pealegi tuleb põhikoolis suunata inimesi eelkõige edasiõppimisevõimalusi valima. Õppimisvõimalused peavad olema avatud kõigile, olenemata sellest, millised isiksuseomadused või erivajadused neil on.

Võrdse kohtlemise tagamiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb kutsenõustamisel õppida vaidlustama soostereotüüpidel põhinevaid hoiakuid ja uskumusi, mis takistavad poiste ja tütarlaste isiklikku arengut ning oma potentsiaali täielikku rakendamist.

See  eeldab, et õpetajad ja kutsenõustajad teadvustaksid omaenese identiteedi, uskumuste, väärtuste, eelarvamuste, ootuste, hoiakute, feminiinsuse/maskuliinsuse  kujunemist ja oskaksid silmas pidada, mida soolise võrdõiguslikkuse eesmärgist on oluline edastada, mida mitte.

Euroopa Nõukogu soovitus liikmesriikidele soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta hariduses CM/Rec (2007) 13, vastu võetud 10. okt. 2007.a. ministrite komitees.

Õpetajad ja kutsenõustajad võivad teadlikult arvestada sellega, kuidas rolliootused ja eelarvamused mõjutavad õpilaste valikuid. Neid võib arutada õpilastega ja seada seniseid valikuid kahtluse alla. Õpilastele tuleb luua võimalused oma hoiakute kujundamiseks, tutvustades neile ebatüüpilisi valikuvõimalusi.

Kõigis ainetes ja haridusastmetel on eesmärgiks vabastada õpilased sellistest hoiakutest ja käitumisest, mis väljakujunenud eelarvamuste,  soostereotüüpide ja traditsiooniliste soorollide kohaselt suunavad valima õppeaineid, kursusi, õppesuundi, erialasid või ameteid.

Sooteadliku pedagoogika üheks  eesmärgiks on vähendada tööde traditsioonilist jagunemist naiste ja meeste töödeks – tüdrukuid tuleb julgustada suunduma meeste poolt domineeritud valdkondadesse ja poisse naiste poolt domineeritud valdkondadesse.

Teemad tundides käsitlemiseks:

Tööturu valdkondade ja ametite sooline jagunemine kui probleem (sooline segregatsioon), sooline palgalõhe,  tööandjate ja töövõtjate õigused ja kohustused seoses võrdse kohtlemise normiga sh võrdse töö eest võrdse palga maksmise norm, nais- ja meessoost ettevõtjate osakaal, naiste väiksema esindatuse põhjused ettevõtluses.