Soorollid ja soostereotüübid

Soolisi stereotüüpe nii naiselikkuse ja mehelikkuse kui soorollide kohta peetakse ühiskonna tasemel soolise ebavõrdsuse säilimise kesksemaks probleemiks. Nende märkamise ja analüüsimise  oskused on olulisemad kõigi soolise võrdõiguslikkusega seotud teemade puhul.

Õpieesmärgid:

  • Õpilased oskavad kasutada mõistet sooroll ja mõistavad selle mitmetähenduslikkust ning kontekstitundlikkust, muutumist ajaloos
  • Õpilased teavad, mida soolised stereotüübid tähendavad, mille alusel neid võib rühmitada
  • Õpilased mõistavad sooliste stereotüüpide mõju