Linke ja allikaid õpetajale

Euroopa Komisjon. Õigusküsimused. Sooline võrdõiguslikkus
Sooline võrdõiguslikkus: ELi meetmeid saadavad edusammud
Eesti elanike väärtushoiakute kohta  ja naiste ning meeste erinevate väärtushoiakute kohta on avaldatud artikkel  2009. aasta Inimarengu aruandes, Kalmus, Veronika (2010). Eesti elanike väärtusmustrid. Lauristin, Marju (Toim.). Eesti Inimarengu Aruanne 2009 (114 – 116). Tallinn: Eesti Koostöö Kogu

Eesti elanikkonna väärtushinnanguid võrreldes euroopalikega ja ameerikalikega on käsitlenud Margit Sutrop. Sutrop, M. Kas Eesti jagab Euroopa väärtusi. RiTo, 2005, nr. 11.