Lasteasutuste ja kooli roll vägivallavaba käitumise normide ja hoiakute kujundamisel

Õpetajatel on oluline mõista, et kool on koht, kus väljenduvad hierarhiad ja suhted peegeldavad laiemas keskkonnas olevaid käitumismustreid.

Koolis võivad ilmneda võimuhierarhiad (lastevahelised, kuid ka laste ja õpetajate/personali vahelised), aga ka laialt levinud sotsiaalsed eelarvamused ja/või diskrimineerimine ükskõik millisel alusel (sugu, staatus, füüsilised tunnused, rahvus, seksuaalne orientatsioon ja sooline identiteet jms.).

Koolil kui institutsioonil on võimalus neid muuta, kui muudatuste ja väärtuskasvatuse nimel sihipäraselt tegutseda.

Koolil on võimalus katkestada generatsioonist generatsiooni edasiantav vägivallatsükkel ja aidata neid, kes on olnud perevägivalla pealtnägijateks ja/või ohvriteks. Selleks peab kool olema kohaks, kus selline laps ja nooruk tunneks ennast kaitstuna, turvaliselt. Kool saab olla turvaliseks kohaks siis, kui kogu variõppekava toetub inimväärikuse ja võrdsuse põhimõtetele, kujundab vastavaid väärtusi, norme ja hoiakuid . Ei saa loota ega toetuda mingitele eeldatavatele ühisnormidele , ega ka nt. eeldatavatele teadmistele inimeste ( nii õpetajate kui õpilaste) põhiõigustest, kohustustest, vabadustest ja võimalustest ilma neid selgelt ja igale vanusele vastavas kontekstis avamata ning selgitamata.

Koolides käitumist reguleerivad reeglid peavad olema paigas ja kirjas nii, et need on ühemõttelised, võimaldavad nende tutvustamist kõigile osapooltele ja on õpilaste, õpetajate ja personali vahel läbi räägitud ja heaks kiidetud.

Õpetajatel ja koolijuhtidel on otsene kohustus sellist olukorda vältida, kus isikutevahelist käitumist reguleerivaid reegleid ja norme ei ole piisavalt või üldse mitte ning selged orientiirid ja tugiväärtused puuduvad.

Eelöeldu puhul on õpetajate oluliseks pädevuseks ka

  • kooli variõppekava märkamine, analüüsimine ja
  • enesereflektsioon , sh. igasuguste vägivallavormide ja soosuhete küsimustes.

Ameerikas on näiteks riiklikult seadustatud nõuded selle kohta, kuidas vägivallajuhtumeid ( seksuaal-, pere-, kohtingu-, jälitamise jms) käsitleda kolledžites ja ülikoolides, (The Violence Against Women Reauthorization Act (“VAWA”), March 7 2013, imposes new obligations on colleges and universities under its Campus Sexual Violence Act (“SaVE Act”) provision, Section 304.) teismeliste kohtinguvägivalla käsitlemine koolide õppekavades või spetsiifiliste programmide ja poliitikate väljatöötamine on sätestatud kõikide osariikide seadustes. (State Laws on Teen Dating Violence)