Juhendid

Konkreetsete juhendite ja õpetamise sisu määravate juhiste arv on äärmiselt suur. Näiteks on väikelastega tegeleme hakkavatele spetsialistidele mõeldud koolituste sisuline juhis (Ann Adalist-Estrin,A.& Kathleen Pullan Watkins, K. Caregivers Helping to Affect and Nurture Children Early. A Domestic Violence Training Manual for Early Childhood Education. CHANCE Manual, 2007), mille eesmärk on õppida arvestama perevägivalla nägemise füüsilisi, kognitiivseid ja psühhosotsiaalseid mõjusid ning oskused aidata lastel ja peredel traumakogemusest üle saada.

Esimene moodul annab ülevaate perevägivallaga seotud müütidest ja faktidest, võimust ja kontrollist, teine käsitleb perevägivalla mõju lapse aju ja lapse isiksuse arengule, kolmas tutvustab strateegiad, mille abil kasvatajad/õpetajad saavad aidata lapsi ja peresid.

Suurbritannias on näiteks kolmanda sektori organisatsiooni poolt kehtestatud miinimumstandardid (Sharpen, J, Debbonnaire, T. (2008) Domestic violence prevention work . Guidelines for minimum standards. AVA (Against Violence and Abuse)

Perevägivalla-alaseks ennetustööks koolides ja väga põhjalikud tegevusjuhised (Proposed procedures for safeguarding children affected by domestic violence.

Laste kaitsmiseks ja ennetustegevuseks (Guy,J., Feinstein, L., Griffiths, A. (2013) Early Intervention in Domestic Violence and Abuse. Early Intervention Foundatuion.

National Union for Teachers (NUT). Silence is not always golden. National guidelines on domestic abuse for teachers.

Üheks kõige põhjalikumaks on mitmeaastase riikliku programmi tulemusel valminud juhendmaterjal tütarlaste ja naiste vastu suunatud vägivalla käsitlemiseks kooli kontekstis 104, mis sisaldab praktilised juhendeid naistevastase vägivalla käsitlemiseks eri vanusegruppide õpilastega.

Maxwell, C., Chase, E., Warwick, I., Aggleton, P. Wharf,H. (2010) Preventing violence, promoting equality: A Whole-school approach.

Eesti õpetajatele on koostatud e-materjal soolisest ja perevägivallast: Soo, K. Reitelmann, E., Laan, T. (2012) Sooline vägivald ja perevägivald. Käsiraamat põhikooli õpetajale. Koostajad: Kadri Soo, Eha Reitelmann, Tiiu Laan. ENÜ SA.

Väljaanne Terved ja turvalised suhted. Noorte kohtinguvägivalla ennetamine. Õpetaja juhendmaterjal sobib kasutamiseks õppekava alusel III kooliastmes ja gümnaasiumis.

Juhendiga kaasneb samanimeline õppematerjal: http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST%281%29.pdf