Silt: Pedagoogika

Lõppseminar

Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks” LÕPPSEMINAR Aeg: 28. mai 2012.a. kell 9.30-14.45 Koht: Tallinna Ülikool, ruumis M648 Korraldaja: ENÜ Sihtasutus koostöös TLÜ Kasvatusteaduste Instituudiga. PÄEVAKAVA 9.30- 9.40 Avasõnad TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi direktor Rain Mikserilt 9.40-10.20 Naise rolli restruktureerimine Eesti avalikus arvamuses […]

Kutsenõustamise põhimõtted

Nüüdisaegses ühiskonnas on tööturul toimuvad muutused, eriti töö sisus niivõrd kiired, et neid on keeruline  seostada mingite soo alusel omistatavate isiksuseomadustega. Pealegi tuleb põhikoolis suunata inimesi eelkõige edasiõppimisevõimalusi valima. Õppimisvõimalused peavad olema avatud kõigile, olenemata sellest, millised isiksuseomadused või erivajadused neil on. Võrdse kohtlemise tagamiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb kutsenõustamisel õppida vaidlustama soostereotüüpidel põhinevaid […]

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?  Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks. Meede 1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Rakendusüksus SA Innove Projekti tunnusnumber 1.3.0502.10-0015 Elluviija Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi ja OÜ Saar Polliga Projekti elluviimise aeg: detsember 2010 – 31. mai 2012 Töögrupi […]

Ärka, märka, tegutse

Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas Projekti üldeesmärk: Tõsta Eesti haridussüsteemi teadlikkust soostereotüüpide piiravast mõjust haridus- ja tööturule ning anda teadmisi ja vahendid soostereotüüpide ületamiseks haridus- ja tööelus Projekti spetsiifilised eesmärgid: tõsta pedagoogilise kaadri ja haridusametnike teadlikkust SVÕst, sh soostereotüüpidest ja nende kahjulikust mõjust […]

Alusharidus

Parimaid praktikaid sooteadlikust kasvatusest lasteaias Paljudes Euroopa riikides püüeldakse sotsiaalsema, kaasavama, rohkem loovust ja innovatsiooni ergutava hariduse poole. Põhisuund sai alguse 1980. aastatel, kui teaduslikult kummutati senikehtinud arusaamad sooliste käitumiserinevuste ja traditsiooniliste soorollide bioloogilisest ettemääratusest. Mõisteti, et bioloogilisest soost lähtuv erinev suunamine, kasvatus ja ootused piiravad laste isiksuslikku arengut ning edaspidiseid valikuid mõlema soo puhul. […]

Linke ja allikaid – Eesti uuringud

Raamatud ja kogumikud Eagly, A.H., Beall, A.E., Strnberg, R.J.(Toim.)  Soopsühholoogia. Sugupoolte psühholoogia. Külim, 2008 Artiklikogumik soopsühholoogiast , mis annab ülevaate erinevates psühholoogiavaldkondades kasutusel olnud ja olevatest  sooteooriatest alates  hormoonidest ja evolutsioonist kuni sotsialiseerimise, sotsiaalsete rollide, identiteedi ja kultuurini. Kogumiku artiklid aitavad kummutada seni kehtinud eelarvamusi ja näitavad viise ja mehhanisme, kuidas sotsiaalselt konstrueeritav sugu ja soolisus struktureerib kogu sotsiaalset maailma. Sissejuhatus […]

Sooteadlik pedagoogika

Põhimõtted ja eesmärgid Sooteadlik pedagoogika on õppimis- ja õpetamisprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille eesmärgiks on iga lapse enesehinnangu ning enesekindluse areng soogruppide vastandamise vältimine ning laste vabastamine piiravatest soostereotüüpidest Kui varasem poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine lähtus nägemusest, et naiste ja meeste elumaailmad vajavad eristamist, siis kaasaegsete arusaamade kohaselt on eesmärgiks hoopis mõlema sugupoole […]