Ühiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetuse  eesmärkideks on:

  • tutvustada õpilastele tüdrukute ja poiste, naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtteid,
  • soolise ebavõrdsuse olemust ning põhjuseid ja
  • soolise võrdsuse saavutamise olulisust.

Tundides on  olulisemaks eesmärgiks panna õpilasi mõtlema põhiõiguste olulisusele ning vajalikkusele indiviidide, gruppide, organisatsioonide, Eesti ühiskonna, Euroopa ja  maailma tasandil, seejuures ärgitada õpilasi:

  1. kasutama soolise võrdsusega seotud põhimõisteid (bioloogiline ja sotsiaalne sugu, sooideoloogia, soosüsteem, soostereotüüp)
  2. mõistma võrdse kohtlemise põhimõtet ja õigusnorme;
  3. õppima analüüsima soolise kihistumise põhjuseid ning sellega seotud stereotüüpe, käitumisnorme ja väärtushinnanguid,
  4. oskama avaldada arvamust selle kohta, kus ja kuidas ilmnevad naiste ja meeste erinevad rollid ning nende erinev väärtustatus mitte ainult ühiskonnas üldiselt, vaid ka õpilaste igapäevaelus ja lähemas ümbruskonnas,
  5. oskama analüüsida demokraatia arengutaset

Näidiskonspektid ja õpetajale mõeldud temaatilised materjalid on toodud õppematerjalide lingi all vastavate haridusastmete juures

 

Kirjandust õpetajale

Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes

Papp, Ü.-M. (2019) Juhend põhikooli inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetajatele soostereotüüpide käsitlemiseks digiõppevaramu sotsiaalvaldkonna õpikutes.