Õpetamismeetodid

Õpetamismeetodid soolise võrdõiguslikkuse teema käsitlemiseks

Sooliste aspektide üle arutlemiseks soovitatakse kasutada:

  • uurimuslikke õpivõtted,
  • juhtumianalüüse,
  • rollimänge,
  • paaris- ja rühmatöid,
  • ajurünnakuid,
  • diskussioone
  • tekstide ja kuvandite analüüsimist,
  • projekte,
  • arutelusid,
  • iseseisvaid analüüse, võrdlemist jms.

 Rühmatööde puhul on üldiseks reegliks tüdrukute-poiste koostöö soosimine.

Eesmärgiks on, et lapsed ja  noored omandaksid alusteadmised soo ja soolisuse kategooriatest,  soolise võrdõiguslikkuse teemast, olemusest ja eesmärkidest juba koolis.  Toetumine nüüdisaegsetele sookäsitlustele  võimaldab analüüsida nii ennast kui sotsiaalset keskkonda, hinnata kriitiliselt aegunud arusaamu ja olla aktiivne osaline ühiskonna moderniseerimises.