Soolise võrdõiguslikkuse alane teadlikkus

Nüüdisaegses õigus- ja majandusteaduses, sotsioloogias ning politoloogias käsitletakse sugu, soolisust ja soosüsteemi nii ühiskonna struktuuri kui ka igasuguse sotsiaalse käitumise ühe mõjutegurina.

Soosüsteem ja sooideoloogia  on ühiskonna toimimise üheks tahuks, mida tuleb osata märgata, analüüsida ja mõista, et toetada demokraatliku ühiskonnakorralduse ja indiviidide igakülgset arengut.

Eesmärgiks on, et lapsed ja  noored omandaksid alusteadmised soo ja soolisuse kategooriatest,  soolise võrdõiguslikkuse teemast, olemusest ja eesmärkidest juba koolis.  Toetumine nüüdisaegsetele sookäsitlustele  võimaldab analüüsida nii ennast kui sotsiaalset keskkonda, hinnata kriitiliselt aegunud arusaamu ja olla aktiivne osaline ühiskonna moderniseerimises.

Eestis on soolise võrdõiguslikkuse nõukogu seisukohal, et soolise võrdõiguslikkuse alased põhimõtted ja teadmised tuleb lõimida kõigi tasandite õppekavadesse, -korraldusse ja -materjalidesse, sh õpetajaharidusse ja täiendkoolitustesse. Ühtlasi on soovitatud valitsusele tõsta elanikkonna ning spetsiifiliste siht- ja sidusgruppide (nt töötajad, tööandjad, haridustöötajad, poliitikakujundajad) teadlikkust soostereotüüpide negatiivsest mõjust, sh haridus- ja tööalaste otsuste langetamisel.

Loe edasi: