Terviseõpetus ja seksuaalkasvatus

Sotsiaalsed normid määravad muuhulgas ära selle, missuguseid omadusi ja käitumisi peetakse mehelikeks ja missuguseid naiselikeks ning need mõjutavad inimeste riskikäitumist.

Terviseuuringutest on ülekaalukalt tõendeid selle kohta, et poiste  ja tüdrukute terviseseisundis ja tervisekäitumises  on erinevusi nii bioloogiliselt kui ka kultuuriliselt ja sotsiaalselt konstrueeritud sooliste stereotüüpide, normide ja soosuhete tõttu (nt noormeeste massiline ülekaal vigastuste, õnnetusjuhtumite ja mürgistuste statistikas, depressiivsetel tüdrukutel esineb sagedamini söömishäireid ja poistel sagedamini alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamist jmt).

On oluline, et noored neid oma soolise identiteedi ja rollihoiakute aspektist teadvustaksid, analüüsiksid ja kriitiliselt hindaksid.

Et ära tunda võimu ning sotsiaalse sooga seotud hoiakuid perekonnas ja ühiskonnas, ebavõrdsust ja ärakasutamist, tuleb noortel arendada kriitilise mõtlemise võimet ning analüüsioskust.

Traditsioonilised uskumused, millised peaksid olema mehed ja naised (soostereotüübid), kanduvad üle seksuaalkäitumisse, mistõttu võidakse käituda vastupidi oma tegelikele vajadustele.

Teemad:

Sotsiaalse ja bioloogilise soo mõistete selgitamine ning soostereotüüpide analüüsimine.

Kaksikmoraal seksuaalküsimustes, nt. sellest, kuidas noored mõistavad mehelikkuse ja naiselikkuse tähendust ning kuivõrd nad on hirmul enda meheliku või naiseliku adekvaatsuse pärast, sõltub ka näiteks rasestumisvastaste vahendite kasutamine.

Soolisusega on seotud pornograafia ja pornotööstus, seksuaalne ahistamine.

Maskuliinsete väärtuste mõju riskikäitumisele, hegemoonilise maskuliinsuse mõiste.

Kirjandust õpetajale:

Huvipakkuvaks ja sotsiaalset  konstruktivismi iseloomustavaks näiteks võiks lugeda Emily Martini artiklit „Munarakk ja seemnerakk: kuidas teadus kirjutab stereotüüpsetele meeste-naiste rollidele toetudes armastusromaani. Ariadne Lõng XII aastakäik, 1 / 2 , 2012, lk. 101- 113

Kull,M.,  Part, K. (2021)  Seksuaalkasvatus II ja III kooliaste. Õpetajaraamat.
Vt. ptk: 4.17 Soorollid: poisid ja tüdrukud
https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-11/Seksuaalkasvatus_%C3%B5petajaraamat_2021_veeb.pdf

Kull, M., Part, K. (2016) (toim.)Terved ja turvalised suhted. Noorte kohtinguvägivalla ennetamine. Õppematerjal.
http://www.estl.ee/admin/upload/Dokumendid/kohtinguvv_A4_6pik_veebi_EST(1).pdf

Kull, M., Part, K. (2016) (toim.)Terved ja turvalised suhted. Noorte kohtinguvägivalla ennetamine. Õpetaja juhendmaterjal.
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/suk/files/3_kohtinguvv_a4_6petaja_veeb.pdf