Inimeseõpetus

Kuna inimeseõpetuse üldeesmärkideks  on arendada õpilaste sotsiaalseid toimetulekuoskusi ning aidata kaasa õpilaste isiksuslikule arengule, kujundada terviseteadlikkust, teadmisi soolisest võrdsusest ja sotsiaalses elus vajalikke oskusi ning üldinimlikke väärtusi, on praktiliselt kõigi teemade puhul võimalik lõimida küsimusi soolisusest, soosuhetest ja –rollidest,  vaidlustades soolisi  stereotüüpe.

Põhihariduses peavad õpilased saama selgeks, et vaatamata bioloogilistele  erinevustele ei ole kaasasündinud sotsiaalseid erinevusi sugude vahel. Õigluse ja ebaõigluse käsitlemine võimaldab avada diskrimineerimise olemust ja mõju.

 

Kirjandust õpetajale:

Eespere, K. Söömishäirete olemus ja tekkepõhjused erinevate vaatenurkade ristteel  – tütarlaste ning arstide nägemused .Ariadne Lõng  1/2, 2003