Naised ja mehed poliitikas

Õpitulemused:

Õpilased oskavad arutleda naiste ja meeste osaluse ja soolise tasakaalu üle poliitilises otsustusprotsessis, mõistavad, et tulemuslik poliitikas osalemine ei ole seotud bioloogilise sooga, oskavad välja tuua stereotüüpsed hoiakud ja eelarvamused ning need ühisarutelu käigus kummutada, oskavad põhjendada, et tasakaalustatum osalemine on arenenud demokraatiate tunnuseks ja üldiseks hüveks.

Loe edasi:


Kirjandust õpetajale

Statistilisi võrdlusandmeid ja diagramme sisaldavad mitmed Euroopa Komisjoni ja Parlamendi väljaanded, nt. Women in politics in the EU , 2021

Statistilisi võrdlusandmeid ja diagramme sisaldavad Euroopa Parlamendi väljaanded.

Naised Euroopa Parlamendis (infograafika)
https://www.europarl.europa.eu/news/et/headlines/society/20190226STO28804/naised-euroopa-parlamendis-infograafika

Euroopa Parlamendi naisliikmete osakaal on aastate jooksul suurenenud. Alates parlamendi asutamisest 1952. aastal kuni esimeste valimisteni 1979. aastal oli selle liikmete seas vaid 31 naist. Esimeses otse valitud Euroopa Parlamendis oli naiste osakaal 15,2%. Iga uue koosseisuga on naisliikmete osakaal suurenenud.

Praegu on Euroopa Parlamendis rohkem naisi kui kunagi varem – 40,4%.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635530/EPRS_ATA(2019)635530_EN.pdf

Naised Euroopa Parlamendis
https://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB(2018)0001_ET.pdf

Sepper,M.-L.,  Ester,J., Haugas, S. Naised poliitikas. Teel soolise tasakaalu poole.

Anniste, K., Biin, H., Laanepere, L. A., Vainre, M., & Ester, J. (2020). Naiste osalus poliitikas: kirjanduse ülevaade. SA Poliitikauuringute Keskus Praxis.