Pädevused

Soolise võrdõiguslikkusega seotud pädevused nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetajal on põhimõtteliselt sarnased:

  1. teab ja oskab kontekstis kasutada mõisteid soolisus, sooline kihistumine, sooline ebavõrdsus, sooline võrdõiguslikkus, sooline identiteet, soostereotüüp
  2. märkab erinevusi sotsiaalsete soorühmade staatuse – ressursside ja võimusuhete vahel ja mõistab nende põhjusi;
  3. väärtustab sotsiaalset õiglust ja eri soost inimeste võrdse kohtlemise põhimõtet
  4. mõistab erinevates ühiskondades kehtivaid soonorme ning kultuurilisi erinevusi, mis aitab suhtlemisel teiste kultuuride esindajatega.