Linke ja allikaid

Haridusstatistikas kasutatavate definitsioonide ja rahvusvahelise haridusstatistikaga saab tutvuda Statistikaameti väljaandes: Haridusstatistika käsiraamat 2021
https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusstatistika_kasiraamat_2021.pdf

Maailma Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni  (OECD)  veebis – Hariduse GPS (OECD Education GPS) on kättesaadavad rahvusvaheliste võrdlevate haridusuuringute (PISA; TALIS, PIIAC) andmed ka soo lõikes.

Euroopa Komisjoni teatis. Näitajate ja sihttasemete ühtne raamistik, mille alusel hinnatakse Lissaboni eesmärkide elluviimisel saavutatut hariduse ja koolituse valdkonnas /* KOM/2007/0061 lõplik */

The ABC of gender equality in education: aptitude, behaviour, confidence.

Euroopa Komisjon/EACEA/Eurydice, 2020. Võrdsus koolihariduses Euroopas: struktuurid, poliitika ja õpilaste tulemuslikkus. Eurydice aruanne. Luxembourg: Euroopa Väljaannete Talitusliit. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/equity_2020_0.pdf

Euroopa Parlamendi 10. juuni 2021. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohta teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika (STEM) valdkonna hariduses ja karjääris (2019/2164(INI))
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0296_ET.pdf