Sooline võrdõiguslikkus hariduses

ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on määratlenud hariduse neli soolise võrdõiguslikkuse mõõdet:

 • võrdse juurdepääsu,
 • võrdsuse õppeprotsessis,
 • võrdsuse õpitulemustes ja
 • võrdsuse haridusjärgsetes tulemustes.

Tütarlaste ja poiste, naiste ja meeste võrdne juurdepääs kõikidele haridusastmetele ja -valdkondadele peaks tagama võrdsed võimalused saada formaalset ja  mitteformaalset haridust. Olukorra mõõtmiseks arvestatakse tegelikku osalemist.

Võrdsed võimalused õppeprotsessis tähendavad seda, et lisaks samale õppekavale ja samade ainete õppimisele  kasutatakse selliseid õppemeetodeid ja –materjale, mis on vabad soolistest stereotüüpidest ja stereotüüpsetest soorolliootustest  ning arvestatakse  erinevustega mõlemast soost õpilaste individuaalsetes õpistiilides.

Võrdsed haridustulemused on saavutatud siis, kui haridustee pikkus, akadeemiline kvalifikatsioon, diplomid jms. ei erine sugude lõikes.

Võrdne omandatud staatus peale haridussüsteemi  ilmneb sugude võrdsetes karjäärivõimalustes, osalustes, õigustes, vastutustes, kohustustes, ressurssides jms.

Soolisest võrdsusest haridustulemustes ühiskonna tasandil saab rääkida siis, kui

 • haridustee pikkus, akadeemiline kvalifikatsioon, kutsetunnistused, diplomid jms. ei erine sugude lõikes ja
 • peale haridussüsteemi on naistel ja meestel omandatud võrdne staatus ja karjäärivõimalused tööturul, ettevõtluses, otsustusprotsessides osalemises, majanduslikus sõltumatuses, töö- ja pereelus  vastutuste ja kohustuste jagamisel jms. ning
 • haridusvaldkonna töötajate hulgas on võrdsel hulgal naisi ja mehi kõigil haridusastmetel.

Haridusvaldkonna asutuste tasandil tähendab sooline võrdõiguslikkus

 • soolist tasakaalu kõigis haridustöötajate gruppides ja kõigil astmetel;
 • nais- ja meestöötajate võrdset väärtustamist, sh. nende töö tasustamisel;
 • demokraatlikku ja õiglast organisatsioonikultuuri;
 • naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute vastandamise ja erineva väärtustamise vältimist;
 • poiste ja tüdrukute vajadustega arvestamist soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide saavutamiseks, ühiskonnapoolsete soostereotüüpide teadvustatust ja nende taastootmise vältimist õppe- ja kasvatustöös;

Indiviidide tasandil tähendab sugude võrdsus seda, et tüdrukud ja poisid, naised ja mehed tajuvad

 • endi õiglast kohtlemist;
 • võrdseid nõudeid, norme ja ootusi, võrdset tähelepanu, juhendamist ja toetamist;

võrdseid kriteeriume hindamisel, vaimset ja füüsilist turvalisust, vabadust  soolisest ja seksuaalsest ahistamisest,  häid suhteid soogruppide sees ja vahel, õigust oma arvamusi avaldada ja on vabad piiravatest stereotüüpsetest rolliootustest enda minapildi ja soolise identiteedi kujundamisel.

Soolise võrdõiguslikkuse eesmärk hariduses on  tütarlaste ja poiste võrdsete võimaluste ja võrdsete haridustulemuste saavutamine.