Sooline võrdsus/ebavõrdsus hariduses – üks aspekt ühiskonna arengu mõõtmisel

Kõigis soolist võrdõiguslikkust mõõtvates indeksites (ÜRO Arenguprogrammi Inimarengu Indeks, Maailma Majandusfoorumi Soolise lõhe indeks)   on üheks hinnatavaks aspektiks sooline võrdsus hariduses.

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse indeksis (EIGE Gender Equality Index)  arvestatakse soolist lõhet kolmanda taseme hariduses, hariduses ilmnevat soolist segregatsiooni ja osalemist elukestvas õppes.

Teemaleht sooline võrdõiguslikkus – mõisted ja mõõtmine
Teemalehes antakse ülevaade soolise võrdsuse/ebavõrdsuse mõõtmisest ja sellega seotud mõistetest, tutvustatakse  soolise võrdõiguslikkuse indeksite ja sootundlike indikaatorite arendamist ja olemasolu rahvusvahelisel tasandil.