Eesti haridusstatistika

Eesti Statistikaamet

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS)  andmete alusel avaldatakse tabelitena

  • Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide jaotus soo ja vanuse lõikes
  • Õpetajaskonna jaotus soo ja vanuse lõikes
  • Kutseõppeasutuste õpetajad vanusegrupiti ja soo lõikes
  • Õppijate arv kutsehariduses soo lõikes
  • Naisüliõpilaste arv ja osatähtsus õppevaldkondade ja rahastamisallikate lõikes

Haridusstatistika keskkond HaridusSilm võimaldab  kasutajal iseseisvalt koostada erinevaid statistilisi analüüse, sh sugude võrdlemiseks.

Haridusandmete portaalist Haridussilm on võimalik soo lõikes võrrelda tasemehariduse koondandmeid.