Statistilised andmed

Statistika ja faktid pakuvad olulist taustinformatsiooni  soosuhetest ja nende kujunemisest, soorollidest, kasvatajate ja õpetajate sooneutraalsest või sooteadlikust käitumisest,  samuti saab nende abil kummutada eelarvamusi ja müüte.

Sellepärast peavad kõik kooli personali ja õpilaste kohta kogutavad andmed (tundides osalemine, hinded, klassiväline tegevus, pädevused, taustandmed jms) olema fikseeritud nii, et neid saaks võrrelda sugude lõikes  ja eri suurusega sugupoolte gruppide puhul ka osakaaludena grupist.

Kogutavateks andmeteks on

 • pedagoogide sooline koosseis:
  • nais- ja meesõpetajate  arv ja osakaalud erinevatel haridusastmetel;
  • nais- ja meesõpetajate arv ja osakaal erinevate ainete lõikes jms.;
  • nais- ja meesõpetajate arv ja osakaal erinevates kvalifikatsioonigruppides jms.;
 • tugi- ja abipersonali sooline koosseis:
  • nais- ja meestöötajate arv ja osakaal erinevatel hierarhiatasemetel;
  • nais- ja meestöötajate arv ja osakaal ametigruppide lõikes ;
 • õpilaskonna sooline koosseis – tüdrukute ja poiste arv ja osakaalud:
  • klassides,
  • õpilasühendustes,
  • huviringides,
  • erinevate valikainetes osalejate hulgas jms.

Statistiliste andmete alusel saab vastata küsimustele:

 • kas poisid ja tüdrukud õpivad samu aineid – saades ühesuguseid oskusi ja teadmisi (nt. tööõpetus, kehaline kasvatus)
 • millised koolivälised tegevused toimuvad koolis
 • kes millistes tegevustes osaleb
 • kuidas üks või teine olukord on kujunenud – kas olukorra, sh. majandusliku olukorra tõttu või vastavalt õpilaste ja lastevanemate soovidele
 • kas õpilaste valikud on olnud traditsioonilised

Statistiliste andmete võrdlemine võimaldab hinnata osalust ja juurdepääsu, aidata tõstatada küsimusi erinevustest ja võimaluste võrdsusest.