Õppeedukus ja õpitulemused

Õpitulemusi saab kvantitatiivselt  analüüsida ja sugude vahel võrrelda nii ainete, klasside, haridustasemete lõikes kui taseme- ja eksamitööde alusel.

Keerulisem on välja selgitada, kas õpitulemustel ja õpimotivatsioonil on seosed sellega, milliseid meheks ja naiseks olemise  mudeleid õpilastele vahendatakse.  Igal juhul on oluline püüda jõuda selgusele, kas tüdrukute ja poiste huvi ja motivatsioon on eri ainete osas erinev, kas ja kuidas seda on rõhutatud.

Arvestada tuleb ka erinevustega hoiakutes, mis võivad tuleneda klassivaimust või olla mõjutatud õpilaskonna liidrite poolt.

Teadusuuringutes rõhutatakse vajadust õpitulemuste analüüsimisel arvestada ka muude tegurite kui sooga, nagu sotsiaalne klass, rahvus ja kooli asukoht, mis võivad  avaldada  suurematki mõju.