Island – Hjalli pedagoogika

Hjalli pedagoogika metoodikate põhisisuks on

  • iga lapse enesehinnangu ja eneseteadvuse areng,
  • sooliste vastanduste vältimine,
  • laste vabastamine stereotüüpsete soorollide ja soostereotüüpide omaksvõtmisest.

Metoodika eesmärgiks on, et tüdrukud ja poisid teeksid koostööd võrdsetel alustel.   Kaugemaks sihiks on võrdsemad haridustulemused ja  kehtiva sooideoloogia muutmine ning soostereotüüpide kaotamine.   Sooideoloogia all mõistetakse suhteliselt nõrgalt seostatud ideid, hinnanguid, väärtusi ja hoiakuid. Nende abil normaliseeritakse ja õigustatakse erinevaid ootusi soorollidele  ja sugudevahelistele suhetele.

Lasteaiarühmad koostatakse soo ( ja vanuse)  alusel.

Poistele õpetatakse, et poiste jaoks on  normaalne hästi käituda, olla vastastikku hooliv, empaatiavõimeline,  abistav, koostööaldis.

Tüdrukutele õpetatakse, et tüdrukute jaoks on normaalne olla vapper, ennastkehtestav, eneseteadlik ja autonoomne.

Välditakse laste võrdlemist ja võistlemist.  Tüdrukute ja poiste rühmad mängivad ja tegutsevad teatud osa päevast koos ilma, et neil tekiks vajadus soogrupiti  eristuda. Kõiki lapsi kasvatatakse sellistes lasteaedades  nii, et nad arendaksid endas kõiki positiivseid isiksuseomadusi ja võimalusi neid rakendada.

Hjalli pedagoogika on unikaalne ka selles mõttes, et mänguasju tehakse looduslikust materjalist, kogu ruumilahendus on lihtne ja rahulik. Sotsiaalsete oskuste arendamiseks järgitakse väga täpselt, kui palju tüdrukud ja poisid mängivad eraldi ja koos.