Linke ja allikaid

Brak the norm! Methods for studying norms in general and the heteronorm in particular.
Avab normikriilise pedagoogika olemuse ja sisaldab arvukalt praktilisi harjutusi soosüstemi mõistmiseks.

Council of Europe. Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education. 2015

Council of Europe (2015) Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education.
https://rm.coe.int/1680590fe0

Laskem Lastel Muuta Maailma! Tolerantsuse ja väärtuste õpetamine ja õppimine lasteaias
Erasmus + projekt, milles osales Tallinna Meelespea Lasteaed.
https://www.tallinn.ee/est/meelespea/Strateegia-diskrimineerimise-valtimiseks-alushariduses

Praxis.(2015) Põhjamaade kogemus soolise võrdõiguslikkuse lõimimisel üld- ja kõrgharidusse.

Aruandes võetakse kokku Rootsi, Soome ja Norra ekspertide poolt koostatud ülevaated nende riikide kogemusest soolise võrdõiguslikkuse temaatika lõimimisel haridussüsteemi.
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/01/P6hjamaade_kogemus_sool6ime.pdf

No More Boys and Girls: Can Our Kids Go Gender Free?

BBC filmid, mis selgitavad, kuidas poiste ja tüdrukute erinev kohtlemine mõjutab nende identiteetide kujunemist.

Dr Javid Abdelmoneimtoob esile soolise sotsialiseerimise tegureid ühe algkooliklassi õpilaste näitel. Videod, millesse on lülitatud teadlaste seisukohti, juhivad tähelepanu soostereotüüpide märkamisele ja õpetavad neid ka vaidlustama.  

No More Boys and Girls – Can Our Kids Go Gender Free episode 1

No More Boys and Girls – Can Our Kids Go Gender Free episode 2 


Sootundliku pedagoogika veebiseminarid (YouTube playlist)

10 veebiseminari teemadel: sooteadlik kasvatus, normikriitilisus, maskuliinsus, seksuaalharidus, transsoolisus, soo- ja seksuaalvähemused, kehaohutuse õpetamine, seksuaalne ahistamine stereotüüpidevabad karjäärivalikud ja nende toetamine.
Eestikeelsete subtiitrite valimine on võimaldatud iga video sätete ikooni alt.