Austria Fun and Care lasteaed

Austria Fun and Care lasteaed

Fun and Care on 1999. aastal avatud Viini lasteaed, kus rakendatakse  sootundliku pedagoogika põhimõtteid, et vältida kasvatustöös mehelikkuse ja naiselikkusega seotud stereotüüpe.  Fun and Care lasteaias tuginetakse  laste individuaalsetele valikutele ja eelistustele ning välditakse ühiskonna poolt etteantud meheks ja naiseks olemise mudelite järgimist. Oluliseks peetakse laste soole „ebatüüpiliste“ tegevuste õppimist ja poistele ning tüdrukutele võimalikult paljudest eri valdkondadest teadmiste andmist.

Lasteaia põhieesmärgiks on avardada tüdrukute ja poiste mängude ja tegevuste  valikuid, millega  luuakse neile võrdsemaid võimalusi edasiseks eluks.  Eeldatakse, et kui lapsed mängulise tegevuse kaudu oma soole traditsiooniliselt mitteomaseid kogemusi ei saa, siis on neil täiskasvanutena raskem teha soostereotüüpidest vabu valikuid.

Lasteaias on tüüpiliste nuku- ja ehitusnurkade asemel loodud avatud mänguruum, et vältida mängulise tegevuse temaatilist etteantust ja raamistamist. On teada, et tüdrukud ja poisid tajuvad väga varakult ära, missugune mänguala ja tegevus kumma  soo juurde „kuulub“. Ruumis olevaid erinevaid nn. poiste ja tüdrukute mänge ja asju on võimalik omavahel seostada erinevates kontekstides ja situatsioonides.

Lasteaia personali valik lähtub soolisest tasakaalustatusest – igas lasteaiarühmas töötab õpetajana üks mees ja üks naine. Tähtis on, et lapsed kogeksid, et ka mehed tegutsevad meelsasti väikeste laste õpetajatena ja laste eest hoolitsejana.

Fun and Care lasteaed lähtub seisukohast, et oluline on teadvustada, et kõik tüdrukud ei ole sarnased, samuti ei ole seda kõik poisid.

Tüdrukuid toetatakse eelkõige

  • oma soovide ja vajaduste kindlameelses ja oskuslikus väljaütlemises , nt. „ei, ma ei taha“, „ma oskan ise“ jne.
  • liikuvates, füüsilistes ja loovates tegevustes osalemisel, nt. jalgpallimäng, torni ehitamine jne.
  • enese eest seismisel,
  • arvutite ja muude tehniliste vahendite kasutamisel.

Poiste puhul toetatakse eelkõige

  • nende osalemist hoolitsevates tegevustes
  • teistesse lastesse hoolivat  suhtumist
  • abivalmidust
  • konfliktide lahendamise oskusi, pakkudes alternatiivseid käitumisviise vastandina karjumisele, kisamisele ja löömisele
  • nukkudega ümberkäimise oskuse õppimist