Linke ja allikaid – rahvusvahelised uuringud

Ingrid Karlson and Maria Simonsson. Gender sensitive pedagogy – an analysis of discourses of gender-related work in the Swedish preschool.  Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Geneva, 13-15 September 2006

Kimmel, M. Kas meeste maailmast on saanud naiste oma?
Autor analüüsib soolise võrdõiguslikkuse arengutega kaasnenud muutusi ameeriklaste mentaliteedis.

Kimmel, M. „Mis poistest saab?“ Mida käimasolev arutelu koolis käivate poiste kohta ütleb ja mida ei ütle.
M.Kimmel analüüsib, kuidas biologistlik ja essentsialistlik poiste kehvema õpiedu käsitlemine ei aita kaasa sooideoloogiate muutumisele.

Kimmel, M. Poisid ja kool
Rootsi valitsusele kirjutatud taustadokumendis „poiste kriisi“ kohta arutleb Michael Kimmel, kuidas mõtestada probleemi, et poisid saavad koolis tüdrukutest keskmiselt halvemini hakkama, ning pakub välja lahendusi. Ta toob välja põhilise teema, mis jääb tähelepanuta paljudes haridustaseme ja õpitulemuste soolist lõhet käsitlevates debattides kogu maailmas – s.o. traditsioonilise sooideoloogia ja mehelikkusekäsitluse.


Hariduspoliitika ja tööturg

Gender and Education. (and Employment).Gendered imperatives and their implications for women and men – lessons from research for policy makers An independent report submitted to the European Commission  by the NESSE networks of experts European Commission, 2009.

Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe, Eurydice, 2010.

Sooline võrdõiguslikkus alushariduses

Alasaari, Nea (2013): Lasten leikkiä – sukupuolitietoinen näkökulma päiväkodin arkeen. Pro gradu -tutkielma, Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Turun yliopisto.

Edström, Charlotta, Pedagogues’ sonstructions of gender equality in selected Swedish preschools: a qualitative study.  Education Inquiry Vol 5, No 4 (2014)

Teräs, Tiina (2010): Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-arvosta päiväkodin arjessa. Pro gradu-tutkielma, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto.

Õpikud ja õppematerjalid

Catherine Hi l l, Christianne Corbett, Andresse St. Rose, Ed.D. – Why so few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM in the US, AAUW, 2010.

Chapman, A.Gender Bias in Education. D’Youville College. EdChange project.

Gender and education: the evidence on pupils in England .Department for education and skills, 2007. Allalaaditav: www.dcsf.gov.uk/research/data/uploadfiles/RTP01-07.pdf

Krieg, J.M. Student Gender and Teacher Gender: What is the Impact on High Stakes Test Scores? Current Issues in Education [On-line], 8(9) 2005, April 12.

Tainio, Liisa & Teräs, Tiina (2010): Sukupuolijäsennys perusopetuksen oppikirjoissa.

Raportit ja selvitykset 2008:11. Opetushallitus, Helsinki.

Women in Science and High Technology in the Baltic States. Preoblems and solutions. FP BASNET Project Results. Vilnius, 2007.