Soolise ebavõrdsuse vähenemise mõõtmine riikide võrdluses

Rahvusvaheliselt on kaks indikaatorit pühendatud soolise ebavõrdsuse vähenemise mõõtmisele:

  • teise taseme kutsehariduse õpilased soo järgi;
  • naiste osatähtsus kolmanda taseme hariduses: loodus- ja täppisteadustes ning tehnikas, tootmises ja ehituses

Indikaator mõõdab soolist disproportsiooni, naiste õppimist traditsiooniliselt meeste õppevaldkondades, nagu loodus- ja täppisteadused ning tehnika, tootmine ja ehitus. 

Andmebaasid:

OECD Online Education Database

OECD Education Statistics (koondab UNESCO, OECD ja EUROSTAT’i haridusalast andmestikku)

EUROSTAT Education and training

UNESCO Gender and Education

She Figures, 2012. Gender in Reseach and Innovation. Statistics and Indicators
„She Figures“ on kõige laialdasem ja mitmekülgsem statistiliste andmete kogum, mis võimaldab võrrelda nais- ja meesteadlaste osakaalu ning selle muutumist, naiste esindatust erinevates teadusvaldkondades, nais- ja meesteadlaste karjääri ning nende jõudmist tipptasanditele, samuti naiste 40%-lise esindatuse saavutamist teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide rakendamisega seotud otsustuskogudes.