Pädevused, mis eeldavad soolise võrdõiguslikkusega seotud teadmisi ja oskusi

Inimühiskonna ajaloos ning nüüdisaja ühiskonnas toimuvate muutuste oluliste põhjuste ja tagajärgede mõistmine
Liikumine naiste õiguste eest, muutused sugupoolte suhetes liikumisel agraarühiskonnast industriaalühiskonda ja edasi infoühiskonda, tööde jagunemine naiste ja meeste töödeks kui jäänuk traditsioonilisest peremudelist, muutuvad peremudelid, töö- ja pereelu tasakaal

Esmase tulevikuvisiooni valdamine
Ühiskonna arengu strateegiad, jätkusuutlik areng, sooline võrdõiguslikkus  kui arengueesmärk

Demokraatia ja inimõiguste tundmine ja austamine, seaduskuulekus, kodanikuõiguste teadmine
Sooline võrdsus kui arenenud demokraatia tunnus, võrdse kohtlemise e. mittediskrimineerimise norm kui eeldus inimõiguste realiseerumisele, naiste ja meeste  võrdse kohtlemise norm

Huvitatus enda, rahva, kogukonna ja maailma arengust, oma arvamuse kujundamine, teadlikkus kodanikuaktiivsuse võimalustest
Soorollide sotsialiseerimine

Lihtsamate uurimismeetodite tundmine ja õppetöös kasutamine
Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid soolise ebavõrdsuse analüüsimisel

Kultuuriliste eripärade tundmine ning lugupidav suhtumine individuaalsetesse, kultuurilistesse ja maailmavaatelistesse erinevustesse (juhul, kui need pole inimsusevastased)
Sugudevahelised suhted ja naiste-meeste staatused erinevates kultuurides ja usundites, soolise võrdsuse edendamise liberaalne (võrdsete võimaluste loomine)  ja sotsiaaldemokraatlik (tulemuste võrdsus) ideoloogia

Teadmised ja oskused sotsiaalselt aktsepteeritud käitumisest ning inimeste vastastikustest suhetest, mis aitavad kohaneda eakaaslaste hulgas, kogukonnas ja ühiskonnas, väärtustades neid
Ühiskonnas kehtivad müüdid ja stereotüübid sugudevahelistest suhetest ja soorollidest, nende muutumine ja muutmise võimalused.
Seadusnormid sotsiaalsete suhete kujundajana.

Teadmised ja oskused enesekontrolli, toimetulekustrateegiate, enesekasvatuse, oma võimete arendamise, tervist tugevdava käitumise ja tervisliku eluviisi kohta ning endasse ja teistesse positiivse suhtumise väärtustamine
Ühiskonnapoolsed traditsioonilised ootused soorollidele, soolise (ja seksuaalse) identiteedi kujunemist mõjutavad tegurid, riskikäitumine kui normatiivse maskuliinsuse aspekt, mehelikkuse uued vormid muutuvas ühiskonnas  jms.