Konkreetsed pädevused soolise võrdõiguslikkuse teemal

Lisaks üldistele sotsiaalsetele pädevustele nõutakse põhikooli lõpetajalt konkreetsemaid pädevusi, mille hulka peaks vastavalt õppekava alusväärtustele  kuuluma ka soolise võrdõiguslikkuse olemuse teadmine ja väärtustamine:

1)õpilane tunneb demokraatia toimimise põhimõtteid ning oskab tuua näiteid soolise tasakaalu/(tuse)  olukorrast otsustusprotsessides (Riigikogus, valitsuses, volikogudes, ettevõtete juhtimisel);

2) õpilane määratleb ja tunnetab end oma kogukonna ja Eesti ühiskonna liikmena; oskab analüüsida Eesti ühiskonda võrreldes teiste EL liikmesriikidega erinevatest soolist võrdõiguslikkust iseloomustavate näitajate lõikes. Teab ja tunneb Eurostati ja Eurobaromeetri teemakohaseid uuringuid;

3)õpilane tunneb ja järgib võrdse kohtlemise nõuet poiste ja tüdrukute,  naiste ja meeste inimõiguste tagamisel,  märkab soolisi eelarvamusi ja stereotüüpe, mis soolist diskrimineerimist põhjustavad;

4)õpilane tunneb Euroopa Liidu põhiväärtusi, naiste ja meeste võrdsuse olemust ja poliitikaid selle saavutamiseks;

5)õpilane analüüsib kriitiliselt meedia ja muud infokeskkonda, mis on sooliselt diskrimineeriv või mis kinnistab seksistlikke hoiakuid, eelarvamusi ja soostereotüüpe;

6) õpilane oskab arvestada soouuringute ja soosotsioloogia uurimistulemustega sotsiaalainete valdkonnas oma uurimistöö tegemisel.