Sooaspekt inimeseõpetuses

Esimeses kooliastmes tuleks inimeseõpetuse õppekava põhiteemade puhul käsitleda soolisi aspekte:

Soosuhete teemavaldkonnad Küsimused, mida võiks  arutada
Mina ja teised
Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed oma väärikuselt ja inimeseksolemise poolest. Oskab näha sarnasusi tüdrukute ja poiste vahel, näha, kuidas välismaailm rõhutab erinevusi ja traditsioonilisi  soorolliootusi nt välireklaamis, telereklaamis jne
Mina ja minu pere
Perekohustused ja soolised stereotüübid,
soorollide stereotüüpsus
Kes milliseid töid teeb, kas tööd jagunevad naiste ja meeste töödeks või võivad neid teha kõik, kes oskavad ja saavad

Võrdsus peres

Mina, aeg ja asjad
Tütarlaste ja poiste huvid (sarnasus) Kumb sa tahaksid olla: kas poiss või tüdruk? Miks? Kas inimese puhul on tema soo kõrval tähtsad ka muud omadused, nagu ausus ja austus teiste vastu, abivalmidus, töökus, sihikindlus, koostöövõime jne Kas need on võrdselt olulised või kumb kumma üles kaalub?
Mina ja meie
Kiusamine ja vägivald

Soopõhine vägivald[1]

Poiste ja tüdrukute omavahelised ja vastastikused  suhted koolis, kiusamine ja vägivald, põhjused ja tagajärjed, ennetustöö

[1] Soopõhise vägivalla õppematerjal on koostatud ja kättesaadav: Laan,T., Reitelmann, E., Soo, K., Sooline vägivald ja perevägivald. Käsiraamat põhikooli õpetajale. ENÜ Sihtasutus, 2012