Pädevused

Õpilased oskavad näha sarnasusi tüdrukute ja poiste vahel, näha, kuidas välismaailm rõhutab erinevusi ja traditsioonilisi  soorolliootusi nt välireklaamis, telereklaamis jne.

Õpilased mõistavad, et inimlikud omadused on olulisemad kui  sugu.

Teemad:
  • Perekohustused ja soolised stereotüübid, soorollide stereotüüpsus (mina ja teised, mina ja minu pere);
  • Inimlikud omadused, nagu ausus ja austus teiste vastu, abivalmidus, töökus, sihikindlus, koostöövõime, poiste ja tüdrukute omavahelised ja vastastikused  suhted koolis, kiusamine ja vägivald, põhjused ja tagajärjed, ennetustöö jne (aeg ja asjad, mina ja meie)
  • Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed oma väärikuselt ja inimeseksolemise poolest.