Linke ja allikaid

Gendered Innovations website
Praktilisi meetodeid bioloogilise ja sotsiaalse soo analüüsimiseks loodus- ja täppis- ning inseneriteaduses, ja konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas soolisuse arvestamine on tõstnud uurimistulemuste ja innovatsioonide kvaliteeti.

Eesti Teadusagentuuri veebis  on selgitatud, mida tähendab bioloogilise ja sotsiaalse soo arvesse võtmine teadustegevuses.  kajastab soolise võrdõiguslikkuse küsimusi Eesti teadustegevuses.

https://www.etag.ee/tegevused/sooloime/sooline-dimensioon-teadustoos/

Soolisuse silmas pidamine on oluline kõikides uurimistöö faasides alates idee genereerimisest kuni tulemuste levitamiseni. Soolõime rakendamine teadustöös tõstab uurimuse kvaliteeti. Sooline mõõde võimaldab põhjalikult mõista eri sugude vajadusi, käitumist ja suhtumisi ning tagab parema asjakohasuse uute teadmiste, tehnoloogiate ja toodete välja töötamisel.

Soolõime teaduses eeldab ka seda,  et kogu organisatsioon on pühendunud soolise võrdõiguslikkuse kavakohasele edendamisele.

https://www.etag.ee/tegevused/sooloime/

Teemakohasteks juhendmaterjalideks teadusasutustele ja kõrgkoolidele on näiteks ka eesti keeles alla laaditavad peatükid teadusvaldkonna struktuurimuudatustest ning kõrgkoolide ja teadusasutuste etapiviisilisest struktuurimuudatustest juhendist :

Gender Equality in Academia and Research – GEAR tool

Soolõime teemaleht. Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas II. Kutse- ja kõrgharidus.

Soolõime teemaleht. Sooline võrdõiguslikkus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas

Urmann, H., Lees, K., Remmik, M., Tubelt, E., Roos, L., Vilson, M., Puur, S. M., Aksen, M., Espenberg, S. (2020). Soolise võrdõiguslikkuse hetkeolukord ja parandamise viisid Eesti teaduses. Tartu: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

Raudsepp, M (toim) (2016) Sootundlikkus ja soolise võrdõiguslikkuse tagamise institutsionaalsed praktikad kõrgkoolides: Eesti ja teiste riikide valitud kõrgkoolide avalik teave. Tallinn: Tallinna Ülikool

Aavik, K. (toim) (2016). Tipptase ja võrdsed võimalused: sootundlikud karjäärimudelid teadustee alguses? Eesti akadeemilised praktikad. Tallinn: Tallinna Ülikool

Pajumets, M. (2016) Naisteadlaste karjääride edendamine: Norra sekkumispraktikate kaardistus. Tallinn: Tallinna Ülikool