Soolõime strateegia

Soolõime (e. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise) strateegia tähendab naiste ja meeste staatuse, prioriteetide ning vajadustega arvestamise süstemaatilist integreerimist kõigi valdkondade poliitikatesse soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgil.

Soolõime strateegia rakendamine eeldab, et kõigi tasandite poliitikate, tegevuskavade ja meetmete kavandamise, elluviimise, järelvalve ja hindamise etappidel arvestatakse nende mõjuga naiste ja meeste  sotsiaalsele staatusele, vajadustele, osalusmääradele ning ressurssidele ligipääsule.

Soolõime strateegia rakendamise kohustus on haridusasutustele kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega.