Feministlik pedagoogika

Feministlik pedagoogika on õpetamis- ja õppimisprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille sisu ja õppemeetodid lähtuvad feministlikest teooriatest ja põhimõtetest ning mis püüdleb õpiprotsessi kaudu soolise võrdõiguslikkuse ning sotsiaalse õigluse saavutamisele.

Feministlik õppe- ja õppimisprotsess lähtub  põhimõtetest, et on vaja vaidlustada õpilase/õpetaja hierarhia, ühendada õppeprotsessi väljaspool klassiruumi olev maailm, teadmiste omandamisel toetuda kollektiivsetele diskussioonidele ja soolise võrdsuse küsimustele keskendudes  kutsuda esile sotsiaalseid muutusi.

Alana Cattapan (Re)Writing “Feminism in Canada”: Wikipedia in the FeministClassroom
Feminist Teacher, Volume 22, Number 2, 2012, pp. 125-136 (Article) https://www.academia.edu/4007531/_Re_Writing_Feminism_in_Canada_Wikipedia_in_the_Feminist_Classroom

Välja on toodud feministliku pedagoogika iseloomulikud jooned:

  • õpetaja ja õpilase vahelise hierarhilise võimusuhte hägustamine – traditsioonilise hierarhilise võimusuhte asemel jaotub võim õppeprotsessi käigus õpetaja ja õpilaste vahel võrdsemalt;
  • jõustamine, eneseteostuse võimaldamine (empowerment) – feministliku pedagoogika üks peamisi eesmärke, mille poole püüeldakse demokraatlike põhimõtete järgimise ja eelnevalt mainitud võimu jagamise kaudu. Feministliku pedagoogika kohaselt peaks haridus õpetama mehi ja naisi kriitiliselt ja loovalt reaalsusega suhestuma ja osalema nende endi elude ja ümbruskonna muutmises;
  • koostööl põhinev õppimine – feministlikus pedagoogikas on oluline ühisuse loomine ja koostöö nii klassiruumi siseselt kui ka laiema ümbrusega. Koostööl põhinev õppimine toimub läbi suhete ja dialoogi ning eeldab, et õppijad loovad endi jaoks aktiivselt tähendusi ja toimivad täieõiguslike teadjatena;
  • indiviidi vaatenurga arvestamine teadmiste allikana – feministlik pedagoogika käsitleb teadmist konstrueerituna ning kultuuriga seotuna ja selle poolt piiritletuna – mitmete autoriteetsete vaatenurkade samaaegne tunnustamine võimaldab erinevate perspektiivide ja dünaamikate esiletõusu õpikontekstis;
  • isiklike kogemuste mitmekesisuse väärtustamine – feministlikust teooriast lähtuvalt tähtsustatakse isiklikke elatud kogemusi analüüsi, teoorialoome, aktivismi ning uurimuse aluspõhjana ning seeläbi suureneb õppijate empaatiavõime, paranevad kriitilise mõtlemise oskused ning laieneb arusaam tõdedest;
  • traditsiooniliste pedagoogiliste teadmiste vaidlustamine  – feministlik pedagoogika pöörab tähelepanu teadmise sotsiaalsele konstrueeritusele ning lükkab seeläbi ümber arusaama nagu oleks teadmine ning õppemeetodid neutraalsed ning vabad väärtustest.

Webb, Lynne M., Allen, Myria W., Walker, Kandi L. (2002). Feminist pedagogy: identifying basic principes (The scholarship of teaching and learning). Academic Exchange Quarterly, Spring, 2002.