Sooline võrdsus kui ideoloogia

Sooline võrdsus kui ideoloogia tunnistab ebaõigluse ja diskrimineerimise esinemist ühiskonnas mõlema soo suhtes ja seab eesmärgiks naistele ja meestele võrdsete õiguste saavutamise:

  • tunnistatakse küll ebaõigluse ja diskrimineerimise esinemist naiste suhtes, kuid erinevalt feminismist, ei väideta , et mehed on selle põhjuseks;
  • tunnistatakse ka mehe suhtes esinevat ebaõiglust ja diskrimineerimist;
  • seatakse eesmärgiks nii naistele kui ka meestele võrdsete õiguste saavutamine;
  • nähakse soolises ebavõrdsuses  kogu ühiskonna probleemi  ja selle vähendamiseks kasutatakse riigivõimu tasandil vastu võetavaid otsuseid ja seadusi
  • arvestatakse  rahvusvaheliste organisatsioonide survet ja soovitusi
  • luuakse  mehhanisme võrdsete õiguste ja võimaluste saavutamiseks
  • soolise võrdõiguslikkuse edendamist nähakse eelduse ja vahendina demokraatia tugevnemisele ja sotsiaal-majanduslikule arengule ning õigluse edendamisele ühiskonnas.

Vt ka: Sooideoloogiad