Sooline eraldatus

Kõrge sooline eraldatus (erinevad ootused naiste ja meeste soorollidele, nende käitumisele, vastutusele, nende tehtavatele töödele jms) iseloomustab traditsioonilistel soorollidel, soostereotüüpidel ja lääne kultuuriruumile omasel sooideoloogial püsivat soosüsteemi.

Soolise eraldatusega kaasneb sageli naistega seonduvate rollide alahindamine ning sooline kihistumine – naiste halvem juurdepääs ühiskonnas kõrgelt hinnatud, kuid ebapiisavatele ressurssidele, milleks on võim, prestiiž ja muud ressursid. Enamikus eluvaldkondades on naistel juurdepääs nendele ressurssidele süstemaatiliselt piiratud.

Ühiskonna jaoks üks olulisemaid soolise eraldatuse väljendusi on soopõhine tööjaotus. See mõjutab meeste ja naiste tööjaotust nii kodus kui ka väljaspool kodu, aga ka tööturusisest soolist segregatsiooni.

Naiste vastutusvaldkonnaks on kujunenud laste ja vanemate inimeste eest hoolitsemine ning kodutööd. Tööl koonduvad naised samuti elukutsete juurde, mis on iseloomult kodutööde pikendus. Näiteks meditsiini-, haridus-, kasvatus-  ja sotsiaalhoolekande sektorid on feminiseerunud.  Meheroll ja iga konkreetse mehe hinnang oma mehelikkusele sõltub aga tugevasti tema tööst. Nii on mehed üleesindatud näiteks ettevõtluses ja poliitikas. Nende kodused rollid ja eneseteostusvõimalused on aga piiratud.