Eesti haridusstatistika

Eesti Statistikaamet

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS)  andmete alusel avaldatakse tabelitena

  • Koolieelsete lasteasutuste pedagoogide jaotus soo ja vanuse lõikes
  • Õpetajaskonna jaotus soo ja vanuse lõikes
  • Kutseõppeasutuste õpetajad vanusegrupiti ja soo lõikes
  • Õppijate arv kutsehariduses soo lõikes
  • Naisüliõpilaste arv ja osatähtsus õppevaldkondade ja rahastamisallikate lõikes

Haridusstatistika keskkond HaridusSilm võimaldab  kasutajal iseseisvalt koostada erinevaid statistilisi analüüse, sh sugude võrdlemiseks.