Silt: Soostereotüübid

Minapilt ja sugu e. sooline identiteet

Õpieesmärk:  panna õpilased arutlema selle üle, kuidas nende sugu on mõjutanud nende võimete ja huvide kujunemist. Kaugem eesmärk – mõista soolisuse rolli haridusvalikutele. Sissejuhatus teema käsitlemiseks õpetajale  Küsimustele “kes ma olen?”, “mida ma tahan?” ning “mida ma võin ja suudan?” leiab indiviid vastuseid suheldes ümbritseva sotsiaal-kultuurilise keskkonnaga. Suhtlemise kaudu toimub õppimine ning inimese mina areng, mina-identsuse […]

Sissejuhatus teemasse

Sotsiaalteadusliku seisukoha järgi kujuneb naiselikkus ja mehelikkus inimese elu jooksul ning seda määravad ühiskond, majandus ja kultuur. Kuna Eesti avalikus arvamuses domineerib sageli loodusteaduslik arusaam, et kõik erinevused naissoost ja meessoost isikute vahel ning nende käitumises on looduse poolt paika pandud, tuleb arutelude käivitamiseks ja dialoogi tekkimiseks  teada ja tunda ka nüüdisaegseid teooriaid  ja käsitlusi. […]

Teemad sooaspekti lõimimiseks

Riiklikus õppekavas on ette nähtud, et teises kooliastmes tutvub õpilane oma lähiümbruse sotsiaalsete suhete , st. staatuste ja rollide süsteemiga, keskendudes sotsiaalselt e. staatuseliselt ja rolliliselt erinevate  rühmade kooseksisteerimisele. Käsitelu keskmes peaks olema lähiümbruse inimesed, kool ning õpilase kodukohas toimuvad sotsiaalsed protsessid. Seega vajavad käsitlemist soosuhted, tütarlaste ja poiste, naiste ja meeste erinevad osalusmäärad ühes […]

Linke ja allikaid – Eesti uuringud

Raamatud ja kogumikud Eagly, A.H., Beall, A.E., Strnberg, R.J.(Toim.)  Soopsühholoogia. Sugupoolte psühholoogia. Külim, 2008 Artiklikogumik soopsühholoogiast , mis annab ülevaate erinevates psühholoogiavaldkondades kasutusel olnud ja olevatest  sooteooriatest alates  hormoonidest ja evolutsioonist kuni sotsialiseerimise, sotsiaalsete rollide, identiteedi ja kultuurini. Kogumiku artiklid aitavad kummutada seni kehtinud eelarvamusi ja näitavad viise ja mehhanisme, kuidas sotsiaalselt konstrueeritav sugu ja soolisus struktureerib kogu sotsiaalset maailma. Sissejuhatus […]

Sooline võrdõiguslikkus alushariduses

Soolõhed hariduses EC (2021) Study on gender behaviour and its impact on education outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/414f506c-df95-11eb-895a-01aa75ed71a1 Mahukas analüüs toob välja varasemalt teada olevad seaduspärasuse: poiste ja tüdrukute suhtumine  õppetöösse ja ajakasutus on erinev kehtivate nn stereotüüpsete maskuliinsuse-feminiinsuse normide ja struktuurse soolise ebavõrdsuse […]

Sooteadlik pedagoogika

Põhimõtted ja eesmärgid Sooteadlik pedagoogika on õppimis- ja õpetamisprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille eesmärgiks on iga lapse enesehinnangu ning enesekindluse areng soogruppide vastandamise vältimine ning laste vabastamine piiravatest soostereotüüpidest Kui varasem poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine lähtus nägemusest, et naiste ja meeste elumaailmad vajavad eristamist, siis kaasaegsete arusaamade kohaselt on eesmärgiks hoopis mõlema sugupoole […]