Silt: Sooline võrdõiguslikkus

Õpetajaharidus ja -koolitus

Õpetajad valdavad ja saavad oma õpilastele vahendada peamiselt seda, mida neile on õpetatud. Avatud maailmas toimub aga intensiivne uue teadmise loomine nii laste arengut mõjutavatest teguritest kui lasteaia ja kooli rollist soolisel sotsialiseerimisel, identiteediloomes ja käitumismustrite kujunemisel. Õpetajaks olemine eeldab vastutustunnet õppijate arengu ja õpikeskkonna turvalisuse eest ja inimõiguste järgimist. Kutsestandardites on rõhutatud ka üldinimlike […]

Sooline võrdõiguslikkus õppekavade põhiväärtusena

Eesti Põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestavad põhihariduse ja gümnaasiumihariduse alusväärtused, sh hoolivuse, õigluse, inimväärikuse, sallivuse, keskkonna jätkusuutlikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse ning põhimõtte, et koolielu korraldamisel lähtutakse rahvusliku, rassilise, soolise ja muudel alustel võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest. Tänapäeval ei seostata sugudevahelisi sotsiaalseid  erinevusi  loodusliku eripäraga, vaid inimõiguste ja võimuküsimustega. See sunnib […]

Haridus ja sugu

Mõisted ja eesmärgidSooteadlik pedagoogikaÕppematerjalidUuringudSoolise võrdsuse edendamineParimad praktikad Sooline võrdõiguslikkus on Eesti hariduse ja koolielu korraldamise alusväärtus ja eesmärk, mille saavutamine eeldab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mida Eestis senini napib. Portaal HARIDUS JA SUGU on loodud teadmiste lünga täitmiseks ning tervikliku ja süsteemse ülevaate andmiseks soolisuse teemadest hariduses. Portaal HARIDUS JA SUGU juhatab materjalide juurde, mis […]