Silt: Sooline kihistumine

Soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid

Sissejuhatus teema käsitlemiseks õpetajale Võrdsus on ühiskonna arengu eeldus ja eesmärk Euroopa viis põhiväärtust on sõnastatud EL asutamislepingus. Need on inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Samas on kinnitatud ühine nägemus ühiskonnast, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus. Selleni […]

Sooaspekt ühiskonnaõpetuses

Riigi valitsemisega tutvudes  käsitletakse põhiseaduslikke institutsioone, nagu Riigikogu, valitsus, president, kohus, kohalik omavalitsus, riigikontroll, õiguskantsler. Kuna osale õpilastest võib haridustee lõppeda põhikooliga, on õpetajatele soovitatud enam tähelepanu  pöörata poliitika avaldumisele igapäevaelus ning kodaniku rollile poliitikatulemite teadliku tarbijana (nt sotsiaalkaitsesüsteemi kasutamine, valla/linna elukorralduses kaasarääkimine, e-teenuste tarbimine jne). Sellega kaasneb kindlasti ka oma põhiõiguse – mitte olla […]

Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projekt Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?  Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks. Meede 1.3.5 Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Rakendusüksus SA Innove Projekti tunnusnumber 1.3.0502.10-0015 Elluviija Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus koostöös Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituudi ja OÜ Saar Polliga Projekti elluviimise aeg: detsember 2010 – 31. mai 2012 Töögrupi […]