Silt: Seksism

Sooline võrdõiguslikkus alushariduses

Soolõhed hariduses EC (2021) Study on gender behaviour and its impact on education outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/414f506c-df95-11eb-895a-01aa75ed71a1 Mahukas analüüs toob välja varasemalt teada olevad seaduspärasuse: poiste ja tüdrukute suhtumine  õppetöösse ja ajakasutus on erinev kehtivate nn stereotüüpsete maskuliinsuse-feminiinsuse normide ja struktuurse soolise ebavõrdsuse […]

Sooteadlik pedagoogika

Põhimõtted ja eesmärgid Sooteadlik pedagoogika on õppimis- ja õpetamisprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille eesmärgiks on iga lapse enesehinnangu ning enesekindluse areng soogruppide vastandamise vältimine ning laste vabastamine piiravatest soostereotüüpidest Kui varasem poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine lähtus nägemusest, et naiste ja meeste elumaailmad vajavad eristamist, siis kaasaegsete arusaamade kohaselt on eesmärgiks hoopis mõlema sugupoole […]