Sootundlik

soolisi aspekte arvestav poliitika, tegevus, käsitlusviis, metoodika jms