Mis on sooteadliku pedagoogika eesmärgid?

Sooteadlik kasvatus ei kaota ühiskonna senist binaarset soosüsteemi, vaid pakub tüdrukutele ja poistele, tulevastele naistele ja meestele eneseteostamiseks mitmekesisemaid valikuid, toetades selliste käitumismustrite ja huvialade  omandamist, mida on peetud omaseks teisele sugupoolele.  Seejuures pole sootundliku pedagoogika eesmärk kaotada soolisi erinevusi, vaid anda lastele neid oskusi ja käitumismudeleid, mis neil sooliste eelarvamuste tõttu sageli välja arendamata jäävad – tütarlastele enam julgust ja enesekindlust, poistele hoolivust ja empaatiavõimet.

Sootundlik kasvatus toetab iga lapse erinevate rollide ja identiteetide katsetamist ja püüab vältida soolisuse/sookuuluvuse rõhutamise ilmingud – neutraliseerida tuleb bioloogiliste erinevuste tähtsustamine sotsiaalse eristamise ja võimusuhete (hierarhia ja soolise kihistumise) alusena.

Tunnustatakse  soorollipiiride laiendamist, sealhulgas aktsepteeritakse  hegemoonilise maskuliinsuse kõrval teisi meheks olemise viise ning pehme naiselikkuse normi kõrval teisi naiseksolemise viise.