Linke ja allikaid

Tartu Ülikooli Haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse koostatud harjutused ja töölehed, mis keskenduvad teemadele sooline võrdõiguslikkus, soorollid ja -stereotüübid, soorollide mõju karjäärivalikule, meedia mõju soorollide ja -stereotüüpide kujunemisele ja sobivad kasutada põhikooli II või III kooliastmes või gümnaasiumis.

Sooline võrdõiguslikkus hariduses: traditsioonilised stereotüübid endiselt suurim probleem
Aruandes võrreldakse, kuidas Euroopa riigid tulevad toime soolise ebavõrdsusega hariduses. Uuringust ilmneb, et nii õppealade valikul kui ka õpitulemustes on soolised erinevused visad kaduma.

Sooline võrdõiguslikkus – mis see on? (tööleht)

Sooneutraalne päev klassis või kooli (juhised korraldamiseks)

Ametitega seotud stereotüübid (mäng siltidega)

Kas ametil on sugu? (tööleht eesti k, inglise k)

Soorollid ja karjäärivalikud (küsimustik)

SooKool – Sooteadliku õppe arendamine üldhariduskoolides

Õpetaja eneseanalüüs

Praxis.

Sooline võrdõiguslikkus peab olema kogu koolielu läbiv põhimõte (Postitused teemal ‘sooline võrdõiguslikkus’)