Juhendid

Juhised soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud õigusnormide täitmiseks

Normide rakendamiseks ja kohustuste elluviimiseks on Eestis mitme projektiga koostatud lasteaedade ja koolide õpetajatele ning õpikute autoritele juhendeid ja käsiraamatuid, mis aitavad analüüsida ja mõista, mis toimub lasteaias või koolis, kuidas sugu määrab kogemuse ja hariduse olemuse ning milline tähendus ja seos on lasteaial ja koolil hilisema erialavaliku, karjääri ja eluteega.

Lasteraamatute analüüs soo aspektist. Norra laste pildiraamatute analüüsijuhend.

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades. ENÜ.

Soovitused soolise võrdõiguslikkuse alaseks tööks lasteaedades.

Metoodiline juhendmaterjal alushariduse õpetajatele „Lasteaed kaasaegseks: sooliselt tasakaalustatud õppe- ja kasvatustöö poole.

Vabaks vanadest mõttemallidest. Juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja koolides.

Soolise võrdõiguslikkuse alaste teadmiste ja hoiakute auditi soovituslik metoodika.

Ärka, märka, tegutse. Käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja kasvatustöös.

Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses. Käsiraamat õpetajatele. Koost. Papp, Ü., Kütt, R. ENÜ, 2013.

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ajalooõpikutes ja -õppes.

Soovitused soolise tasakaalu suurendamiseks ühiskonnaõpetuse õpikutes ja õppes.