Silt: Võrdne kohtlemine

Sooline võrdõiguslikkus alushariduses

Soolõhed hariduses EC (2021) Study on gender behaviour and its impact on education outcomes (with a special focus on the performance of boys and young men in education) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/414f506c-df95-11eb-895a-01aa75ed71a1 Mahukas analüüs toob välja varasemalt teada olevad seaduspärasuse: poiste ja tüdrukute suhtumine  õppetöösse ja ajakasutus on erinev kehtivate nn stereotüüpsete maskuliinsuse-feminiinsuse normide ja struktuurse soolise ebavõrdsuse […]

Kutseharidus

Sooline segregatsioon hariduses on tingitud poiste ja tüdrukute erinevast sotsialiseerimisest, mis piirab naiste ja meeste valikuid tulenevalt sellest, mida nähakse selles kultuuris eri sugudele sotsiaalselt aktsepteeritavana. Nii soospetsiifilised rollimudelid kui ka ettekujutused soorollidest mõjutavad haridussüsteemis tehtavaid otsuseid. Mida tugevamalt on soorollid ühiskonnas määratletud, seda rohkem indiviide kalduvad valima sooliselt tüüpilise ametiala.[1] Poisid ja tüdrukud, tütarlapsed […]