Silt: Statistika

Sissejuhatus teemasse

Võrdsuse vastandmõiste on ebavõrdsus. Igas ühiskonnas tekitavad sellised inimeste omandatud tunnused nagu oskused ja sissetulek ning omistatud tunnused nagu sugu, vanus, rass, rahvus, religioon, hinnangute andmist nende inimeste sotsiaalse väärtuse kohta. Nn omandatud staatus põhineb indiviidi isiksusest tulenevatel saavutustel ning see pole absoluutne, võib aja jooksul muutuda. Omistatud staatus on aga sotsiaalselt konstrueeritud ja jäigalt […]

Sooline võrdõiguslikkus õppekavade põhiväärtusena

Eesti Põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava sätestavad põhihariduse ja gümnaasiumihariduse alusväärtused, sh hoolivuse, õigluse, inimväärikuse, sallivuse, keskkonna jätkusuutlikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse ning põhimõtte, et koolielu korraldamisel lähtutakse rahvusliku, rassilise, soolise ja muudel alustel võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidest. Tänapäeval ei seostata sugudevahelisi sotsiaalseid  erinevusi  loodusliku eripäraga, vaid inimõiguste ja võimuküsimustega. See sunnib […]