Silt: Sooteadlik

Kutsenõustamise põhimõtted

Nüüdisaegses ühiskonnas on tööturul toimuvad muutused, eriti töö sisus niivõrd kiired, et neid on keeruline  seostada mingite soo alusel omistatavate isiksuseomadustega. Pealegi tuleb põhikoolis suunata inimesi eelkõige edasiõppimisevõimalusi valima. Õppimisvõimalused peavad olema avatud kõigile, olenemata sellest, millised isiksuseomadused või erivajadused neil on. Võrdse kohtlemise tagamiseks ja soolise ebavõrdsuse vähendamiseks tuleb kutsenõustamisel õppida vaidlustama soostereotüüpidel põhinevaid […]

Pressiteated

Pressiteade 21.01.2015 Norra, Rootsi ja Soome õppejõud räägivad, kuidas tuua sooaspekt õpetajaharidusse ja 23. jaanuaril toimub Viimsis talvekool, kus Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õppejõud ja teised huvilised tutvuvad Soome, Norra ja Rootsi ülikoolide kogemustega sooaspekti toomisel õpetajaharidusse. Välislektoriteks on Helsingi Ülikooli professor Elina Lahelma, Ostfoldi Ülikooli emeriitprofessor Anne-Lise Arnesen ja Linköpingi Ülikooli vanemlektor Susanne […]

Ärka, märka, tegutse

Ärka, märka, tegutse – õpetaja ja kool teadlikuks soostereotüüpidest, nende ületamise vajadusest ja võimalustest hariduse ja töö valdkonnas Projekti üldeesmärk: Tõsta Eesti haridussüsteemi teadlikkust soostereotüüpide piiravast mõjust haridus- ja tööturule ning anda teadmisi ja vahendid soostereotüüpide ületamiseks haridus- ja tööelus Projekti spetsiifilised eesmärgid: tõsta pedagoogilise kaadri ja haridusametnike teadlikkust SVÕst, sh soostereotüüpidest ja nende kahjulikust mõjust […]

SIHT

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud viib aastatel 2014-2015 ellu projekti SIHT- Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse, mida rahastatakse Norra finantsmehhanismi 2009-2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö-ja pereelu tasakaalu programmist Projekti eesmärgid: Projekti üldeesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse edendamine sooaspekti õpetajaharidusse ja täiendkoolitusse integreerimise, haridustöötajate sooteadlikkuse tõstmise ning seda toetava jätkusuutliku tugisüsteemi loomise kaudu. Oodatavad tulemused: 1. Projekti raames õpetajahariduse […]

Alusharidus

Parimaid praktikaid sooteadlikust kasvatusest lasteaias Paljudes Euroopa riikides püüeldakse sotsiaalsema, kaasavama, rohkem loovust ja innovatsiooni ergutava hariduse poole. Põhisuund sai alguse 1980. aastatel, kui teaduslikult kummutati senikehtinud arusaamad sooliste käitumiserinevuste ja traditsiooniliste soorollide bioloogilisest ettemääratusest. Mõisteti, et bioloogilisest soost lähtuv erinev suunamine, kasvatus ja ootused piiravad laste isiksuslikku arengut ning edaspidiseid valikuid mõlema soo puhul. […]

Uurimused ja analüüsid

Haridustemaatika moodustab kindla alavaldkonna soopsühholoogias,  -sotsioloogias ja sotsiaalpsühholoogias, mille  uurimisfookused on liikunud 1970-tel aastatel levinud sugudevaheliste erinevuste ja sarnasuste väljaselgitamisest maskuliinsuse ja feminiinsuse kui mitmemõõtmeliste ilmingute ning sooliste stereotüüpide ja soo kui sotsiaalse kategooria arvestamiseni alates 1980-test aastatest. Haridussotsioloogia soouurimuslikud käsitlused  pööravad tähelepanu hariduse struktuursele ja institutsionaalsele rollile ebavõrdsete soosuhete taastootmisel. Selle aja jooksul on […]

Sooteadlik pedagoogika

Põhimõtted ja eesmärgid Sooteadlik pedagoogika on õppimis- ja õpetamisprotsessi kirjeldav teooria ja praktika, mille eesmärgiks on iga lapse enesehinnangu ning enesekindluse areng soogruppide vastandamise vältimine ning laste vabastamine piiravatest soostereotüüpidest Kui varasem poiste ja tüdrukute eraldi õpetamine lähtus nägemusest, et naiste ja meeste elumaailmad vajavad eristamist, siis kaasaegsete arusaamade kohaselt on eesmärgiks hoopis mõlema sugupoole […]