Linke ja allikaid

Kadri Aavik, Hannaliisa Uusma, Meril Ümarik: Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud.

Nestor, M. (2012). Kutseõppeasutuste vilistlaste uuring. Tallinn: Praxis

Lappalainen, S., Mietola, E. ja Lahelma, E. (2013). Gendered divisions on classed routes to vocational education. Gender and Education, 2013, 2 (25), lk 189–205.

Valk, A. (2016). Soolised lõhed hariduses. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

Sooline segregatsioon hariduses, koolituses ja tööturul
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) aruande kommenteeritud kokkuvõte.